Resmi Gazete’de bugün (24.01.2024)

admin

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA II Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin IPARD II Yardımı 2014-2020 Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 6/12/2023 ve 20/12/2023 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8123)
–– Türkiye Cumhuriyeti Adına 20 Aralık 2023 Tarihinde Ankara’da İmzalanan 2015 Yılı Türkiye İçin Ülke Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasına 2 No’lu Zeyilnamenin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8124)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Tokat İli, Yeşilyurt İlçesinde Bulunan ve İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8125)
–– Bingöl İlinde Kurulacak Yedisu HES Yardımcı Kaynak GES Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8126)
–– Ihlamur Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Çanakkale ve Balıkesir İllerinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8127)
–– Armutçuk Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Çanakkale ve Balıkesir İllerinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8128)
–– Bazı Fakültelerin Kurulması ile Fakülte ve Yüksekokulun Kapatılması, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinin Adının İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8129)
–– Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Yer Alan Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünün Bünyesinde Devrekani Orman İşletme Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8130)
–– Mülkiyeti Maliye Hazinesi, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Adına Kayıtlı Olan Bazı Taşınmazların Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınması, Satış, Kiralama, Gelir Ortaklığı Modeli ve İşin Gereğine Uygun Sair Hukuki Tasarruflar, Mülkiyetin Gayri Ayni Hakların Tesisi veya İşletme Hakkının Verilmesi Yöntemlerinden Bir ya da Birkaçının Birlikte Uygulanarak Özelleştirilmesi, Özelleştirme İşlemlerinin 31/12/2027 Tarihinde Kadar Tamamlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8131)
YÖNETMELİKLER
–– Biruni Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– Kamu İhale Tebliği (No: 2024/1)
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/01/2024 Tarihli ve 12357 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2023/50, K: 2023/202 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/9/2023 Tarihli ve 2018/36395 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/9/2023 Tarihli ve 2019/3819 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol vozol vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 timeisworth.com
casino casino siteleri